Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Γενικοί Όροι Συναλλαγής για τα Μέλη του BASKETAKI MEMBERS CLUB

Έκδοση: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Προοίμιο

Η ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Β. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ με έδρα ΑΝΑΤΟΛΗΣ 13 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο της ΔΟΥ:Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ λειτουργεί ένα Club Μελών, το οποίο παρέχει στους συμμετέχοντες (στο εξής αποκαλούμενοι “τα μέλη“) τη δυνατότητα, να αποκτήσουν προνόμια (στο εξής “BASKETAKI MEMBERS CLUB) διά της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις του BASKETAKI (στο εξής αποκαλούμενες (“συμβεβλημένες επιχειρήσεις“). Συμβαλλόμενο μέρος των μελών είναι επομένως η ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Β. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ (στο εξής αποκαλούμενη “BASKETAKI“).

1. Αντικείμενο της σύμβασης

1.1. Τα από το μέλος σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις αγορασμένα/προμηθευόμενα προϊόντα και υπηρεσίες (στο εξής αποκαλούμενες “αγορές“) καταγράφονται στο BASKETAKI Loyalty-Programme. Για την χρήση των προνομίων του BASKETAKI Loyalty-Programme παρέχονται στο μέλος εν γένει οι εξής δυνατότητες για την καταγραφή των αγορών: η Basketaki Members Card, καθώς και η χρήση των από το BASKETAKI παρεχόμενων διαδικτυακών καναλιών για αγορές στα Online Shops των συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Αυτές οι δυνατότητες για την καταγραφή των αγορών περιγράφονται αναλυτικότερα στο άρθρο 4.3.

1.2. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων γενικών όρων συναλλαγής το μέλος δικαιούται να συμμετέχει στο BASKETAKI Loyalty-Programme και να λαμβάνει τα με αυτό συνδεδεμένα προνόμια μελών. Το μέλος δεν δικαιούται να επιδιώξει να κερδίσει/προσελκύσει (διά της διαφημίσεως) επιχειρηματίες κατά την έννοια του άρθρου 3.4.(δ) ως μέλη. Το μέλος δεν υποχρεούται στην περαιτέρω σύσταση και προσέλκυση νέων μελών και δεν οφείλει προς το BASKETAKI την επίτευξη οποιουδήποτε σχετικού αποτελέσματος.

2. Συμβατική βάση

2.1. Με την αποδοχή της αίτησης εγγραφής από το BASKETAKI ο αιτών γίνεται μέλος στο BASKETAKI MEMBERS CLUB και λαμβάνει έναν προσωπικό, μη μεταβιβάσιμο αριθμό ταύτισης (στο εξής αποκαλούμενο “ID-Μέλους“). Ο αριθμός αυτός παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στο BASKETAKI MEMBERS CLUB (και δεν θεμελιώνει καμία συμμετοχή σε σύλλογο/σωματείο, βλ. άρθρο 18.2.).

2.2. Για την σύναψη της σύμβασης μεταξύ του BASKETAKI MEMBERS CLUB και του μέλους πρέπει να χρησιμοποιηθούν από το BASKETAKI η ηλεκτρονική (Online) εγγραφή ή η δυνατότητα εγγραφής επί τόπου στους χώρους διεξαγωγής της διοργάνωσης.

2.3. Το μέλος δηλώνει ότι οι δηλώσεις του απέναντι στο BASKETAKI είναι ορθές και σε περίπτωση δηλώσεων αντίθετων προς την αλήθεια απαλλάσσει το BASKETAKI από κάθε ζημιά, ευθύνη και αγωγή/δικαστική διαμάχη. Το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το BASKETAKI για τυχόν τροποποιήσεις των προσωπικών του δεδομένων που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του (ιδίως τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, κλπ).

2.4. Για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο επιτρέπεται μόνο μια εγγραφή (ήτοι ένα “ID Μέλους“). Η εγγραφή θα διενεργείται υπό την αναφορά του τόπου της κύριας κατοικίας του μέλους ή/και στην έδρα του μέλους. Η για την επίτευξη αδικαιολόγητων προνομίων μελών διενεργηθείσα πολλαπλή εγγραφή δίνει στο BASKETAKI το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο και να μην αναγνωρίσει/διαγράψει τα προνόμια μελών που προέκυψαν κατά τον τρόπο αυτό. Σε περίπτωση πολλαπλών εγγραφών θα διαγράφονται οι τελευταίοι καταχωρημένοι αριθμοί ID/ταύτισης. Τα προνόμια μελών που προέκυψαν μόνο διά της πολλαπλής εγγραφής θα λήγουν και δεν θα έχουν καμία ισχύ.

3. Νομική σχέση

3.1. Μεταξύ του BASKETAKI και του μέλους δεν συνάπτεται ούτε υφίσταται οποιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση ή σχέση παροχής υπηρεσιών ή εταιρική σχέση (ειδικότερα καμία συμμετοχή ως μέλος συλλόγου ή σωματείου). Η συμμετοχή στο BASKETAKI Πρόγραμμα Αφοσίωσης εκτελείται από το μέλος αποκλειστικά στα πλαίσια μιας από το BASKETAKI νομικά ανεξάρτητης δραστηριότητας με δική του υπευθυνότητα και αυτονομία.

3.2. Το μέλος έχει μόνο αξίωση για τα προνόμια μέλους. Το μέλος δεν δικαιούται περαιτέρω αμοιβή για την δραστηριότητά του. Το μέλος δεν δικαιούται αποζημίωση για δαπάνες οποιασδήποτε μορφής

3.3. Το μέλος δεν έχει δικαίωμα ή εξουσία εκπροσώπησης του BASKETAKI, ειδικότερα δεν δικαιούται να παρέχει ή να παραλαμβάνει δηλώσεις απέναντι σε άλλα μέλη στα πλαίσια του BASKETAKI Προγράμματος Αφοσίωσης ή/και κατά τη προσέλκυση νέων μελών. Το μέλος απαγορεύεται να παραλαμβάνει μετρητά χρήματα και να προβαίνει σε εισπράξεις για το BASKETAKI. Η υπαίτια παράβαση του παρόντος άρθρου 3.3. δίνει το δικαίωμα στο BASKETAKI να καταγγείλει τη συμβατική σχέση για σπουδαίο λόγο.

3.4. Το μέλος δεν δικαιούται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του BASKETAKI,

(α) να χρησιμοποιεί λογότυπα (Logos), γραμματοσειρές, σήματα, claims, domains, λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα συναφή του BASKETAKI ή των συμβεβλημένων επιχειρήσεων,

(β) να δημιουργεί επαγγελματικές κάρτες, παρουσιάσεις, βίντεο, ακουστικά αρχεία, screenshots, διαδικτυακά περιεχόμενα, περιεχόμενα μέσων μαζικής ενημέρωσης, Flyer (φυλλάδια), ενημερωτικά φυλλάδια, ιστοσελίδες, εφαρμογές/Apps, διαφημιστικά έγγραφα, ταχυδρομικά διαφημιστικά έντυπα, Mailings, ιστοσελίδες ή οτιδήποτε άλλο συναφές σχετικά με και υπό την αναφορά του BASKETAKI ή του BASKETAKI Προγράμματος Αφοσίωσης, να τα διανέμει σε έγγραφη ή ψηφιακή μορφή ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή να τα θέτει δημοσίως σε διαθεσιμότητα (π.χ. σε ιστοσελίδες όπως YouΤube ή Facebook),

(γ) να διοργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις, όπως π.χ. διοργανώσεις ενημέρωσης, εκδηλώσεις, εργαστήρια (Workshops), σεμινάρια κλπ. σχετικά με και υπό την αναφορά του BASKETAKI ή/και του BASKETAKI Προγράμματος Αφοσίωσης,

(δ) να επιδιώκει να προσελκύσει λιανικούς, χονδρικούς και λοιπούς εμπόρους καθώς και άλλες επιχειρήσεις, που προσφέρουν εμπορεύματα/προϊόντα ή υπηρεσίες για τελικούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των βενζινοπωλείων, ληπτών/δικαιοδόχων Franchise και πολυκαταστημάτων, ως συμβεβλημένες επιχειρήσεις ή μέλη, να προβαίνει σε διαπραγματεύσεις ή/και σε πρώτες συζητήσεις για την προσέλκυση ή να διενεργεί δραστηριότητες διαφήμισης οποιασδήποτε μορφής για την προσέλκυση τέτοιων επιχειρήσεων, ειδικότερα (απαγορεύεται) στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή στην εγγύτερη περιοχή αυτής και των εγκαταστάσεών της.

4. BASKETAKI Πρόγραμμα Αφοσίωσης

4.1. Με τις αγορές σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις το μέλος αποκτά σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγής τα προνόμια μέλους και συγκεκριμένα το προνόμιο Έκπτωσης καθώς και τα Basketaki Points.

4.2. Προκειμένου να δύναται να παρέχει στα μέλη προνόμια μελών για τις αγορές τους, το BASKETAKI καταρτίζει με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις συμφωνίες. Θα βρείτε τις τρέχουσες συμβεβλημένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε προνομίων μελών που παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://basketaki.club/.

4.3. Το μέλος έχει τις ακόλουθες δυνατότητες για την καταχώρηση των αγορών του:

4.3.1. Η BASKETAKI MEMBERS Card είναι διαθέσιμη ως πλαστική κάρτα ή ως εικονική κάρτα μέσω της εφαρμογής mobile App. Δεν αποτελεί μέσο πληρωμής, αλλά χρησιμεύει μόνο για την καταγραφή των δεδομένων αγοράς.

4.3.2. Τα κουπόνια είναι γνήσια κουπόνια ή/και Gift-Cards ή κουπόνια σε ηλεκτρονική μορφή (για εκτύπωση ή για λήψη ως online κωδικός κουπονιού) των συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Για τους λεπτομερείς κανονισμούς σχετικά με τα κουπόνια βλέπε άρθρο 6.

4.3.3. Στις ηλεκτρονικές αγορές (Online BASKETAKI) το μέλος μπορεί να πραγματοποιήσει τις αγορές του στο online shop της επιλογής του και να ακολουθήσει τα βήματα δήλωσης του ID του όπως αυτά θα του υποδεικνύονται από το εκάστοτε κατάστημα ύστερα από σχετική συννενόηση με το BASKETAKI CLUB. Όταν η επιχείρηση θα πιστοποιεί τα στοιχεία του κατόχου του ID αυτός θα λαμβάνει την προσυμφωνηθήσα έκπτωση μέσα από διαδικασία που θα του έχει γίνει γνωστή πριν την αγορά του.

4.4. Στις περιπτώσεις των άρθρων 4.3.1 και 4.3.3 η συμβεβλημένη επιχείρηση διαβιβάζει τα καταγεγραμμένα δεδομένα των αγορών και τα στοιχεία εκκαθάρισης στην BASKETAKI για τον υπολογισμό των από αυτά απορρεόντων προνομίων μελών. Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 4.3.3, δηλαδή για τα κουπόνια, εφόσον αυτά αποκτούνται σε σημεία πώλησης/παράδοσης κουπονιών. Εφόσον τα κουπόνια παραγγέλνονται από τo BASKETAKI, το ίδιο το BASKETAKI καταχωρεί τα δεδομένα των αγορών και υπολογίζει επί της βάσεως αυτής τα προνόμια μέλους.

5. Online BASKETAKI (Ηλεκτρονικές αγορές)

5.1. Τα μέλη πρέπει να ενημερώνονται για τις ηλεκτρονικές αγορές στο https://basketaki.club/, στην ενότητα FAQ.

5.2. Το BASKETAKI δεν έχει καμία επιρροή στο σχεδιασμό των (διασυνδεδεμένων) ηλεκτρονικών καταστημάτων των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό. Σε περίπτωση που θα βρίσκονται στις διασυνδεδεμένες ιστοσελίδες παράνομα περιεχόμενα ή περιεχόμενα που καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αντικρούουν στα χρηστά ήθη, η BASKETAKI ρητά αποστασιοποιείται από αυτά.

6. Προνόμια Μελών από το Πρόγραμμα Αφοσίωσης

6.1. Αγορές του μέλους, οι οποίες καταχωρούνται στο BASKETAKI Πρόγραμμα Αφοσίωσης, παρέχουν στο μέλος τα προνόμια μελών. Τα προνόμια μελών βασίζονται στους συμβατικά συμφωνημένους όρους μεταξύ του BASKETAKI και της συγκεκριμένης συμβεβλημένης επιχείρησης και ως εκ τούτου διαφέρουν ανάλογα με την συμβεβλημένη επιχείρηση και τον κλάδο. Τα προνόμια μελών αποτελούνται από Ποσοστό Έκπτωσης κατά την αγορά (άρθρο 8.1.1). Επίσης παρέχονται για αγορές σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις όσο και για δραστηριότητα του μέλους εντός του BASKETAKI,τα BASKETAKI Points (άρθρο 8.1.2).

6.2. Έκπτωση: Για αγορές, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο BASKETAKI Πρόγραμμα Αφοσίωσης, το μέλος θα λαμβάνει Ποσοστό έκπτωσης στο ταμείο το ύψος του οποίου θα εξαρτάται από την συμφωνία που έχει προηγηθεί μεταξύ του BASKETAKI και τις εκάστοτε συμβεβλημένης επιχείρησης. Ισχύει το επί της ιστοσελίδας https://basketaki.club/ (περιοχή login) αναφερόμενο ποσοστό έκτπωσης της εκάστοτε συμβεβλημένης επιχείρησης.

6.3. BASKETAKI Points: Το μέλος θα λαμβάνει BASKETAKI Points για αγορές, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο BASKETAKI Πρόγραμμα Αφοσίωσης και που πραγματοποιήθηκαν σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις καθώς και σαν ανταμοιβή για την δραστηριότητα συμμετοχής και επιδόσεων στο BASKETAKI the League. Τα BASKETAKI Points δύνανται να εξαργυρωθούν από το μέλος για αγορές στα πλαίσια ειδικών καμπανιών που έχουν δημοσιευθεί στο https://basketaki.club/ για την απόκτηση έκπτωσης. Λεπτομέρειες περιγράφονται στο άρθρο 9.

6.4. Το BASKETAKI επιφυλάσσεται να παρεκκλίνει στα πλαίσια ειδικών προσφορών από τις εδώ ρυθμιζόμενες αρχές. Το BASKETAKI ενδιαφέρεται να προσφέρει στα μέλη την μεγαλύτερη δυνατή επιλογή σε δυνατότητες αγορών σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις και να συμφωνήσει ουσιαστικές εκπτώσεις με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις ώστε να παρέχει στα μέλη της εκτενή προνόμια. Αν με μια συμβεβλημένη επιχείρηση συμφωνηθούν στα πλαίσια ειδικών καμπανιών/προσφορών ειδικοί όροι (όπως μπορεί να συμβεί π.χ. σε μη τυπικές/μη χαρακτηριστικές αγορές, όπως συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας που εξαρτώνται από την χρονική διάρκεια), η BASKETAKI θα ενημερώσει για αυτές ξεχωριστά στα αναλυτικά στοιχεία εμπόρων στο https://basketaki.club/ (βλέπε άρθρο 8.3 παρακάτω).

7. Τα εκάστοτε προνόμια που παρέχονται είναι διαθέσιμα στα αναλυτικά στοιχεία εμπόρων στο https://basketaki.club/. Προτείνεται στο μέλος να ενημερώνεται τακτικά για την επίκαιρη εκδοχή των εκάστοτε όρων των συμβεβλημένων επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα του BASKETAKI. Το BASKETAKI, τηρουμένης μιας προθεσμίας γνωστοποίησης 2 εβδομάδων, δικαιούται να τροποποιήσει τα για μεμονωμένες συμβεβλημένες επιχειρήσεις παρεχόμενα προνόμια μελών, εφόσον και καθόσον τροποποιηθούν οι με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις συμφωνημένοι όροι. Για τον υπολογισμό των προνομίων μελών που θα δικαιούται το μέλος, θα λαμβάνονται υπόψη εκείνοι οι όροι, οι οποίοι θα ισχύουν κατά το εκείνο χρονικό σημείο κατά το οποίο το μέλος θα έχει εξοφλήσει πλήρως την αγορά.

8. BASKETAKI Points

8.1. Για αγορές στο BASKETAKI Πρόγραμμα Αφοσίωσης σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις, καθώς και σαν ανταμοιβή για την συμμετοχή και της επιδόσεις στο BASKETAKI the League, θα πιστώνεται ενδεχομένως στα μέλη ένας συγκεκριμένος αριθμός BASKETAKI Points.

8.2. Αν και πόσα BASKETAKI Points θα πιστώνονται, θα εξαρτάται από το συνολικό ποσό της αγοράς καθώς και από τους συμφωνημένους με τις εκάστοτε συμβεβλημένες επιχειρήσεις όρους. Το BASKETAKI εμφανίζει στο https://basketaki.club/ ως βάση υπολογισμού τον αριθμό των BASKETAKI Points, τα οποία η εκάστοτε συμβεβλημένη επιχείρηση θα παρέχει για έναν όγκο/τζίρο αγορών ύψους 100 Ευρώ καθώς και των αριθμό των BASKETAKI Points που το μέλος θα συλλέγει για κάθε του δραστηριότητα εντός του BASKETAKI the League.

8.3. Τα BASKETAKI Points δεν έχουν σταθερή ονομαστική αξία. Πολύ περισσότερο η αξία τους υπολογίζεται ανάλογα με το μέγεθος της έκπτωσης, η οποία χορηγείται από την εκάστοτε συμβεβλημένη επιχείρηση κατά την εξαργύρωση των BASKETAKI Points. Τα BASKETAKI Points δεν μπορούν να αποδοθούν/καταβληθούν με μετρητά ή να μεταβιβαστούν σε τρίτο έναντι πληρωμής.

8.4. Τα συλλεγόμενα BASKETAKI Points θα πιστώνονται στο μέλος και δύνανται να παρακολουθούνται στο προσωπικό πεδίο του μέλους. Το μέλος δύναται να εξαργυρώσει τα BASKETAKI Points για την απόκτηση έκπτωσης σε αγορές στα πλαίσια ειδικών προσφορών/καμπανιών που έχουν δημοσιευθεί / ανακοινωθεί στο https://basketaki.club/. Τα BASKETAKI Points δύνανται να εξαργυρωθούν μόνο σε αριθμό που ορίζεται για τη συγκεκριμένη αγορά.

9. Προσωπικό πεδίο του μέλους

9.1. Το BASKETAKI παρέχει σε κάθε μέλος, δωρεάν και στην ιστοσελίδα https://basketaki.club/ (περιοχή σύνδεσης/login), ένα προσωπικό πεδίο μέλους, όπου το κάθε μέλος δύναται κατόπιν εισαγωγής του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης να λάβει οποτεδήποτε γνώση των πραγματοποιούμενων από αυτόν αγορών. Για μια ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας της BASKETAKI και της περιοχής Login στο https://basketaki.club/, το BASKETAKI ευθύνεται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 14. Τα στοιχεία πρόσβασης για την χρήση του προσωπικού πεδίου μέλους (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης) πρέπει να φυλάσσονται από το μέλος με ασφάλεια και να τηρούνται αυστηρώς εμπιστευτικά. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης σε ουδεμία περίπτωση επιτρέπεται να τεθούν στη διάθεση τρίτων. Οι προσωπικές ρυθμίσεις δύνανται να τροποποιηθούν από το μέλος ανά πάντα χρόνο μέσω της ιστοσελίδας www.BASKETAKI.com (περιοχή σύνδεσης/login).

9.2. Το μέλος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο BASKETAKI άμεσα κάθε καταχρηστική χρήση της δικής του ηλεκτρονικής πρόσβασης. Μετά την άμεση φραγή/ διακοπή της πρόσβασής του θα κοινοποιούνται στο μέλος στη συνέχεια τροποποιημένα στοιχεία πρόσβασης, πάλι μέσω SMS, e-mail ή ταχυδρομικώς. Για ζημιές που προκλήθηκαν στο μέλος αιτία της καταχρηστικής χρήσης το BASKETAKI ευθύνεται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 14.

10. Προστασία δεδομένων

10.1. Εφόσον απαιτείται για την πραγματοποίηση του BASKETAKI Προγράμματος Αφοσίωσης, δηλαδή για τον υπολογισμό των προνομίων μελών, το BASKETAKI θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών ως υπεύθυνο για την νομική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αρχή. Εφόσον το μέλος χορηγήσει την συγκατάθεσή του, το BASKETAKI θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα των μελών και για προσωποποιημένες πληροφορίες σχετικά με προσφορές και προϊόντα της BASKETAKI και των συμβεβλημένων επιχειρήσεων του BASKETAKI.

10.2 Όλα τα αιτήματα που αφορούν την γνωστοποίηση, τροποποίηση καθώς και τη διαγραφή των δεδομένων δύνανται να απευθυθούν άμεσα προς το BASKETAKI.

10.3 Περαιτέρω όροι σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την χρήση της ιστοσελίδας, βρίσκονται στην δήλωση περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10.4 Συγκατάθεση σχετικά με τη νομική προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Το μέλος παρέχει με την παρούσα την συγκατάθεση του – με δικαίωμα ανάκλησης ανά πάντα χρόνο- το Basketaki να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

10.4.1 Για την συμπεριφορά αγορών του (Ενδιαφέροντα και προτιμήσεις κτλ) στα πλαίσια της συμμετοχής στο Basketaki Πρόγραμμα Αφοσίωσης, και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για την διαμόρφωση προσωποποιημένων πληροφοριών καθώς και για την είτε δια ταχυδρομείου είτε την προσωπική σύναψη επαφής προς τον σκοποό της διαφήμισης του Basketaki Προγράμματος Αφοσίωσης και των προσφορών των συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

10.4.2 Στα πλαίσια της εγγραφής του μέλους συλλέγονται, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας. Αυτά συλλέγονται προκειμένου να μπορεί να γίνει μοναδική αντιστοίχηση κάθε μέλους με ένα μοναδικό ID της κάρτας του Basketaki Club. Επιπρόσθετα η ημερομηνία γέννησης και η διεύθυνση κατοικίας βοηθούν στη συλλογή στατιστικών και περιγραφή του πελατειακού κοινού σε συνεργαζόμενες ή δυνητικά συνεργαζόμενες με το Club επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογούν την προοπτική της συνεργασίας με βάση τους επιθυμητούς και από εκείνους στόχους.

Το μέλος δύναται να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του οποτεδήποτε για το μέλλον, γραπτώς είτε μέσω e-mail στο marketing@BASKETAKI.com.

11. Ανώμαλη εξέλιξη παροχής

11.1. Η έκταση των παροχών του BASKETAKI MEMBERS CLUB περιορίζεται στην υλοποίηση του BASKETAKI Προγράμματος Αφοσίωσης, όπως περιγράφεται στους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγής.
11.2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από αγορές που διενεργήθηκαν από το μέλος σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις, αφορούν αποκλειστικά τις συγκεκριμένες συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Επομένως το BASKETAKI, μετά την κατάρτιση της σύμβασης με την συμβεβλημένη επιχείρηση, ουδεμία εγγυητική ευθύνη ή ευθύνη οποιασδήποτε μορφής για υποχρεώσεις παροχής των συμβεβλημένων επιχειρήσεων αναλαμβάνει, ειδικότερα όχι σε περίπτωση ενδεχόμενης μη ή πλημμελούς εκπλήρωσης από την συμβεβλημένη επιχείρηση.

12. Ευθύνη
12.1. Το BASKETAKI ευθύνεται απεριόριστα για ζημιές από την βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας, οι οποίες προκλήθηκαν από μία δόλια ή εξ αμελείας παράβαση καθηκόντων εκ μέρους του BASKETAKI. Επίσης δε το BASKETAKI ευθύνεται απεριόριστα και για περαιτέρω ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από δόλια ή εκ βαριάς αμέλειας παράβαση καθηκόντων εκ μέρους του BASKETAKI.

12.2. Για ζημίες που προκλήθηκαν από την εξ ελαφριάς αμέλειας παράβαση τέτοιων υποχρεώσεων, οι οποίες είναι βασικές για την κατάλληλη και προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης και στην εκπλήρωση των οπίων το μέλος βασίζεται/εμπιστεύεται και μπορεί να βασιστεί/εμπιστευτεί (βασικές υποχρεώσεις), η ευθύνη της BASKETAKI περιορίζεται μόνο στην τυπική/χαρακτηριστική και προβλέψιμη ζημιά.

12.3. Άλλες αξιώσεις αποζημίωσης αποκλείονται με επιφύλαξη του ακόλουθου άρθρου 14.5. Τούτο ισχύει ειδικότερα, όταν το BASKETAKI δεν φέρει καμία ευθύνη, π.χ. για

a. διακοπές της διαθεσιμότητας της πρόσβασης του μέλους στο διαδίκτυο,

b. λοιπά τεχνικά ή ηλεκτρονικά λάθη (ι) κατά την διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου καθώς και (ιι) κατά την χρήση της διαδικτυακής πύλης της BASKETAKI, της υπηρεσίας SMS του BASKETAKI και των εφαρμογών του BASKETAKI για φορητές/κινητές συσκευές, εφόσον τα λάθη αυτά δεν ανήκουν στην σφαίρα ευθύνης του BASKETAKI,

c. για τεχνικά και ηλεκτρονικά λάθη για τα οποία δεν φέρει ευθύνη το BASKETAKI, που εμποδίζουν την καταχώρηση των αγορών μέσω του BASKETAKI Προγράμματος Αφοσίωσης (ειδικότερα, τυχόν βλάβες εντοπισμού και την επακόλουθη απώλεια δεδομένων),
d. τη μη διαθεσιμότητα των ασύρματων δικτύων ή των τερματικών και,

e. την ελλιπή λειτουργικότητα των φορητών/κινητών συσκευών του μέλους.

Η σύμβαση αγοράς αγαθών/προϊόντων ή και η σύμβαση παροχής υπηρεσιών καταρτίζεται αποκλειστικά μεταξύ του μέλους και της συγκεκριμένης συμβεβλημένης επιχείρησης.

13. Εφόσον η ευθύνη του BASKETAKI περιορίζεται ή αποκλείεται, οι περιορισμοί ή και οι αποκλεισμοί αυτοί ισχύουν και για την προσωπική ευθύνη των συνεργατών, των νομίμων εκπροσώπων και των βοηθών εκπλήρωσης του BASKETAKI.

14. Οι περιορισμοί ευθύνης καθώς και οι αποκλεισμοί ευθύνης κατά το παρόν άρθρο 14 δεν θίγουν την ευθύνη του BASKETAKI κατά τις αναγκαστικές νομοθετικές διατάξεις του νόμου περί ευθύνης από ελαττωματικά προϊόντα, εξαιτίας της δόλιας απόκρυψης του ελαττώματος ή την ανάληψη της εγγύησης για την ιδιότητα ενός αγαθού/αντικειμένου.

15. Έξοδα

15.1. Η εγγραφή και συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης της BASKETAKI είναι για το μέλος δωρεάν εφόσον αυτό είναι αθλούμενος της διοργάνωσης BASKETAKI THE LEAGUE, και έχει εφάπαξ χρέωση 1€ αν είναι απλός φίλος της διοργάνωσης.

16. Λύση της συμβατικής σχέσης από το μέλος

16.1. Το μέλος δικαιούται να λήσει ανά πάσα στιγμή και διά έγγραφης δηλώσεως τη συμβατική σχέση με τη BASKETAKI. Περαιτέρω δε το μέλος δεν υποχρεούται στα πλαίσια της ισχύουσας συμβατικής σχέσεως, να προβαίνει σε αγορές, να προσελκύει μέλη ή να εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες.

16.2. Κατά την λύση της συμβατικής σχέσης το μέλος έχει αξίωση μόνο για εκείνα τα προνόμια μελών του Προγράμματος Αφοσίωσης, για τα οποία γεννήθηκε/ θεμελιώθηκε η αιτία ήδη κατά το χρονικό σημείο της λύσης της σύμβασης. BASKETAKI Points τα οποία έχουν προκύψει έως εκείνο το χρονικό σημείο παύουν να ισχύουν ουσιαστικά με την λήξη της σύμβασης. Εφόσον το μέλος καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, μπορεί ωστόσο να εξαργυρώσει τα αποκτηθέντα BASKETAKI Points και εντός χρονικού διαστήματος 8 εβδομάδων μετά τη λήξη της σύμβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9.

17. Λύση της συμβατικής σχέσης από τo BASKETAKI

17.1. Η συμβατική σχέση δύναται να λυθεί από τo BASKETAKI τακτικά, ήτοι άνευ αιτίας και λόγου, με μια προθεσμία 8 εβδομάδων ή για σπουδαίο λόγο με άμεση ισχύ και ενέργεια. Ως σπουδαίοι λόγοι θεωρούνται πέραν της ουσιώδους ζημίωσης των οικονομικών συμφερόντων ή της φήμης του BASKETAKI ή των συγκεκριμένων συμβεβλημένων επιχειρήσεων, ειδικότερα η παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Στις ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις ανήκουν οι υποχρεώσεις του μέλους κατά τα άρθρα 2.3, 2.4, 3.3 και 3.4.

17.2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των περιπτώσεων αυτών το μέλος απαλλάσσει το BASKETAKI πλήρως από κάθε ζημιά, ευθύνη και αγωγή/δικαστική διαμάχη. Τούτο ισχύει και για τα έξοδα απόκρουσης/προσβολής τέτοιων αξιώσεων τρίτων. Πέραν αυτών το BASKETAKI έχει το δικαίωμα να αξιώσει απέναντι στο μέλος την εν λόγω ζημιά που προκύψει σε αυτό (το BASKETAKI) λόγω της αθέτησης/παραβίασης υποχρεώσεων εκ μέρους του μέλους, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων για την δικαστική επιδίωξη δικαιωμάτων.

17.3. Μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, το μέλος δικαιούται μόνο εκείνα τα προνόμια μελών από το Πρόγραμμα Αφοσίωσης, για τα οποία γεννήθηκε/ θεμελιώθηκε η αιτία ήδη κατά τη χρονική στιγμή της συμβατικής λήξης.

17.4. Εάν το BASKETAKI καταγγείλει τη σύμβαση εκτάκτως, ήτοι χωρίς προειδοποίηση, για σπουδαίο λόγο που δεν προκλήθηκε με υπαιτιότητα από το μέλος, το μέλος μπορεί ωστόσο να εξαργυρώσει τα μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο αποκτηθέντα BASKETAKI Points ακόμη εντός χρονικού διαστήματος 8 εβδομάδων μετά τη λήξη της σύμβασης όπως περιγράφεται στο άρθρο 9. Κατά τα άλλα, τα αποκτηθέντα BASKETAKI Points παύουν να ισχύουν ουσιαστικά ήδη με την λήξη της σύμβασης.

18. Γενικοί κανονισμοί

18.1. Το μέλος δύναται μόνο κατόπιν προηγούμενης, έγγραφης συναινέσεως να εκχωρήσει ή να χρησιμοποιήσει ως ασφάλεια τις απαιτήσεις που έχει κατά του BASKETAKI (ή τα από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης συνολικώς απορρέοντα δικαιώματα).

18.2. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης αποτελεί μία απλή σχέση ανταλλαγής και συνεπώς δεν θεμελιώνει σχέση εταιρικού δικαίου μεταξύ του μέλους και του BASKETAKI, ειδικότερα δεν υφίσταται συμμετοχή (ως μέλος) σε σύλλογο/σωματείο.

18.3. Ατομικές συμφωνίες που καταρτίστηκαν κατά μεμονωμένη περίπτωση με το BASKETAKI προέχουν σε κάθε περίπτωση των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγής. Ως προς το περιεχόμενο των συμφωνιών αυτών, καθοριστική είναι μία έγγραφη σύμβαση ή/και μια έγγραφή βεβαίωση από το BASKETAKI. Τεκμαίρεται ότι οι συμβαλλόμενοι δεν κατήρτισαν προφορικές συμφωνίες. Πέραν αυτού το BASKETAKI δικαιούται να αποστέλλει στο μέλος συμβατικές δηλώσεις και για την εκτέλεση της σύμβασης απαραίτητες πληροφορίες και μέσω SMS ή e-mail, εφόσον το μέλος έχει δηλώσει σχετικά στοιχεία επικοινωνίας και δεν φέρει αντίρρηση σε αυτές.

18.4. Τροποποιήσεις των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγής και των λοιπών συμβατικών συμφωνιών μεταξύ του μέλους και του BASKETAKI που κοινοποιήθηκαν στο μέλος με έγγραφο τύπο, θεωρούνται ως αποδεκτές από το μέλος, εάν το μέλος δεν φέρει αντίρρηση ως προς την ισχύ τους εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της γνωστοποίησης για την τροποποίηση στον έγγραφο τύπο. Κατά την έναρξη της προθεσμίας το BASKETAKI θα επισημάνει ιδιαίτερα στο μέλος ότι η συγκατάθεσή του στις τροποποιήσεις των Γενικών Όρων Συναλλαγών θα θεωρείται (ως) δεδομένη, εφόσον δεν φέρει αντίρρηση γραπτώς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Οι τροποποιήσεις των Γενικών Όρων Συναλλαγής θεωρούνται μόνο τότε ως αποδεκτές από το μέλος, εάν η επισήμανση αυτή προηγήθηκε πραγματικά.

18.5. Εφόσον χρησιμοποιούνται στην παρούσα σύμβαση χαρακτηρισμοί ή όροι σχετικοί με το φύλο, σημειώνεται πως εννοούνται τόσο θηλυκά, αρσενικά όσο και νομικά πρόσωπα.

18.6. Σε περίπτωση που διατάξεις της συμβατικής βάσης είναι ολοσχερώς ή μερικώς άκυρες ή μη εκτελεστές, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν θίγεται.

18.7. Εφαρμοστέο δίκαιο επί της συμβατικής σχέσεως είναι το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλείεται ρητά η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.